Za listom sem slišal svojo dušo peti, odtrgal sem list, ampak potem sem jo slišal peti za tančico. Raztrgal sem tančico, a nato sem jo slišal peti za zidom. Podrl sem zid in svojo dušo sem slišal peti pred sabo. Zgradil sem zid, pokrpal zaveso, lista pa nisem mogel znova namestiti. Držal sem ga v roki in slišal, kako moja duša mogočno poje pred mano. Tako je, če študiraš brez prijatelja.

(LEONARD COHEN, Knjiga milosti, 1984)

KONTAKTIRAJTE ME

“Omnia mea mecum porto”

MOJE IZKUŠNJE

Na pot samostojnega odvetništva sem se podala 17.1.2015.

Do tedaj sem delovne izkušnje pridobivala izključno v pravosodju. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem v 14.2.1997 uspešno zagovarjala nalogo z naslovom »Kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja«, sem 1.4.1997 začela opravljati dveletno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

Svojo strokovno pot sem začela 1.4.1999 kot strokovna sodelavka na kazensko-preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Kranju.

Med leti 2003 in 2015 sem opravljala delo sodnice na Okrajnem sodišču v Radovljici. Reševala sem zadeve s civilnega in kazenskega področja ter zadeve iz postopka o prekrških in postopkov sprjema osebe na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici proti volji osebe.

Svoje praktične izkušnje sem v 14.6.2006 nadgradila z znanstvenim magisterijem na kazenskopravni smeri Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom »Otrok – priča v kazenskem postopku«.

Po uspešno opravljenem izobraževanju za mediatorja in pridobitvi licence, sem od 23.6.2010 uvrščena na seznam mediatorjev pri Okrajnem sodišču v Kranju. Kot mediatorka si prizadevam strankam pomagati poiskati pravo rešitev v njihovi sporni zadevi.

Že šesto leto za devetošolce z odvetnikom Damijanom Pavlinom pripravljam simulacije kazenskih obravnav, s katerimi poskušam vzpodbuditi k upoštevanju družbenih norm in odvrniti od kršitev zapovedanih norm našega pravnega reda (link od Infodroma in radia slovenija).

Zaradi vizije, da se s pravom in sodnimi postopki seznani kar največ mladih ter da stranke za svoje spore najdejo rešitev še preden se začnejo postopki na sodišču, sva z odvetnikom Damijanom Pavlinom 6.1.2017 ustanovila Inštitut za pravo vsakdanjega življenja (www.mediacije.org in www.pravni-institut.si).

O svojih sodniških izkušnjah in pogledu odvetnice sem spregovorila na Posvetu o Zakonu o duševnem zdravju, ki je bilo 3.9.2015 v Portorožu. Članek o tem predavanju je bil objavljen v reviji Odvetnik (REVIJA ODVETNIK).

S prispevkom o Analizi konkretnih primernih v mediaciji sem se predstavila na Nadaljevalnem izobraževanju za mediatorje, ki je bilo 25.11.2016 na Brdu.

Poleg zgoraj zapisanega pa devetošolcem na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici vsako leto ob dnevu zdravja, ki je 7. aprila, predavam na temo droga in mladi. Že drugo leto pa pomagam diplomiranim pravnikom pri pripravah na pravniški državni izpit (www.pdi.si).

“Omnia mea mecum porto”

MOJE IZKUŠNJE

Na pot samostojnega odvetništva sem se podala 17.1.2015.

Do tedaj sem delovne izkušnje pridobivala izključno v pravosodju. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem v 14.2.1997 uspešno zagovarjala nalogo z naslovom »Kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja«, sem 1.4.1997 začela opravljati dveletno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

Svojo strokovno pot sem začela 1.4.1999 kot strokovna sodelavka na kazensko-preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Kranju.

Med leti 2003 in 2015 sem opravljala delo sodnice na Okrajnem sodišču v Radovljici. Reševala sem zadeve s civilnega in kazenskega področja ter zadeve iz postopka o prekrških in postopkov sprjema osebe na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici proti volji osebe.

Svoje praktične izkušnje sem v 14.6.2006 nadgradila z znanstvenim magisterijem na kazenskopravni smeri Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom »Otrok – priča v kazenskem postopku«.

Po uspešno opravljenem izobraževanju za mediatorja in pridobitvi licence, sem od 23.6.2010 uvrščena na seznam mediatorjev pri Okrajnem sodišču v Kranju. Kot mediatorka si prizadevam strankam pomagati poiskati pravo rešitev v njihovi sporni zadevi.

Že šesto leto za devetošolce z odvetnikom Damijanom Pavlinom pripravljam simulacije kazenskih obravnav, s katerimi poskušam vzpodbuditi k upoštevanju družbenih norm in odvrniti od kršitev zapovedanih norm našega pravnega reda (link od Infodroma in radia slovenija).

Zaradi vizije, da se s pravom in sodnimi postopki seznani kar največ mladih ter da stranke za svoje spore najdejo rešitev še preden se začnejo postopki na sodišču, sva z odvetnikom Damijanom Pavlinom 6.1.2017 ustanovila Inštitut za pravo vsakdanjega življenja (www.mediacije.org in www.pravni-institut.si).

O svojih sodniških izkušnjah in pogledu odvetnice sem spregovorila na Posvetu o Zakonu o duševnem zdravju, ki je bilo 3.9.2015 v Portorožu. Članek o tem predavanju je bil objavljen v reviji Odvetnik (REVIJA ODVETNIK).

S prispevkom o Analizi konkretnih primernih v mediaciji sem se predstavila na Nadaljevalnem izobraževanju za mediatorje, ki je bilo 25.11.2016 na Brdu.

Poleg zgoraj zapisanega pa devetošolcem na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici vsako leto ob dnevu zdravja, ki je 7. aprila, predavam na temo droga in mladi. Že drugo leto pa pomagam diplomiranim pravnikom pri pripravah na pravniški državni izpit (www.pdi.si).

KAZENSKO PRAVO IN PRAVO O PREKRŠKIH

Stranke zastopam oziroma zagovarjam v predkazenskih postopkih, ki potekajo pred policijo, v prekrškovnih, kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči in v postopkih, ki so povezani z izvrševanjem kazenskih sankcij.

KAZENSKO PRAVO

Zagovor in zastopanje obdolžencev in mladoletnih storilcev pred policijo, okrožnim državnim tožilstvom in na sodišču:
 • zaslišanja pred policijo,
 • postopek odloženega pregona pred tožilstvom,
 • postopek za priznanje krivde pred tožilstvom,
 • postopek poravnavanja pred tožilstvom,
 • zagovor in zastopanje v vseh pripornih zadevah na sodišču,
 • zagovor in zastopanje v fazi preiskave ali posameznih preiskovalnih dejanj na sodišču,
 • zagovor in zastopanje na glavni obravnavi,
 • zagovor in zastopanje pred senatom Višjega in Vrhovnega sodišča,
 • zagovor in zastopanje pred senatom za mladoletnike
Zastopanje oškodovancev, mladoletnih žrtev, žrtev spolnih zlorab, žrtev nasilja v družini in otrok pred policijo, okrožnim državnim tožilstvom in na sodišču:
 • sestava kazenskih ovadb,
 • sestava zasebnih tožb,
 • sestava in priglasitev premoženjsko pravnih zahtevkov za vsa kazniva dejanja,
 • zaslišanje pred policijo,
 • postopek odloženega pregona pred tožilstvom,
 • postopek poravnavanja pred tožilstvom,
 • zastopanje v fazi preiskave ali posameznih preiskovalnih dejanj na sodišču,
 • zastopanje na glavni obravnavi,
 • zastopanje pred senatom Višjega in Vrhovnega sodišča

PRAVO O PREKRŠKIH

Zagovor in zastopanje obdolžencev v postopku pred prekrškovnim organom in na sodišču:
 • zastopanje na zaslišanju
 • vložitev zahteve za sodno varstvo,
 • vložitev predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja,
 • vložitev predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
Zagovor in zastopanje mladoletnih obdolžencev v postopku o prekršku

CIVILNO PRAVO

Na civilnopravnem področju se ukvarjam z obligacijskim, stvarnim, dednim, družinskim in izvršilnim pravom. V zadevah iz navedenih pravnih področij stranke zastopam v postopkih, ki se vodijo pred sodišči, pa tudi v upravnih in inšpekcijskih postopkih, ki se vodijo pred drugimi državnimi organi. Za njih sestavljam pogodbe in druge listine ter jim svetujem.

DRUŽINSKO PRAVO

Razveze zakonske zveze in prenehanje zunajzakonske skupnosti:
 • sestava dogovora o sporazumni razvezi zakonske zveze,
 • sestava tožbe na razvezo ali razveljavitev zakonske zveze,
 • sestavljanje sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje;
 • sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti;
Skrbništvo nad otroki in stiki:
 • sestava tožbe ali predloga za predodelitev mladoletnih otrok, ureditev skrbništva za mld. otroke in stikov z njimi ter določitev preživnine za mld. otroke,
 • svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;
Razmerja med starši in otroki
 • zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva;
 • sestavljanje sporazumov o stikih otrok z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan;
 • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravice do nadomestila preživnine pred Javnim jamstvenim in preživninskim skladom Republike Slovenije,
 • zastopanje v postopkih za odvzem ali omejitev roditeljske pravice,
 • zastopanje OTROKA v postopkih za odvzem ali omejitev roditeljske pravice.

NEPRAVDNO PRAVO

Zdravljenje osebe v psihiatrični bolnišnici proti njeni volji:
 • zastopanje osebe v postopku obveznega zdravljena v psihiatrični ustanovi PROTI VOLJI te osebe,
 • vložitev zahteve za sodno varstvo,
 • zastopanje osebe v postopku nadzorovane obravnave ali njene namestitve v socialnovarstveni zavod.
Odvzem poslovne sposobnosti:
 • sestava predloga za odvzem poslovne sposobnosti,
 • zastopanje osebe v postopku za odvzem poslovne sposobnosti.
Solastnina in sosedski spori:
 • zastopanje v postopkih za razdružitev solastnega premoženja,
 • zastopanje v postopkih za ureditev razmerij med solastniki,
 • zastopanje v postopkih za ureditev meja,
 • zastopanje v postopkih za določitev nujne poti,
 • zastopanje v postopkih zaradi medsosedskih sporov.

ODŠKODNINSKO PRAVO

Odškodninsko pravo:
 • sestavljanje odškodninskih zahtevkov,
 • svetovanje in zastopanje v odškodninskih sporih ter v pogajanjih z zavarovalnico
 • sestavljanje odškodninskih tožb za povzročeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo in zastopanje v sodnih postopkih.

STVARNO PRAVO

Varstvo lastninske pravice:
 • sestava pogodb za prenos lastninske pravice in vpis v zemljiško knjigo,
 • sestava tožbe zaradi vznemirjanja lastninske pravice ali služnostne pravice ter zastopanje v tem postopku,
 • sestava tožbe zaradi pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja in zastopanje v tem postopku,
 • sestava tožbe zaradi priposestvovanja služnostne pravice in zastopanje v tem postopku.
Varstvo zaradi motenja posesti:
 • sestava tožbe in predlogov za izdajo začasne odredbe v postopkih zaradi motenja posesti.

DEDNO PRAVO

Sestavljanje oporok in dednopravnih pogodb:
 • sestavljanje izročilnih pogodb,
 • sestavljanje pogodb o dosmrtnem preživljanju,
 • sestavljanje pogodb o preužitku in sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju.
Zastopanje dedičev in volilojemnikov:
 • pri uveljavljanju pravice do dediščine oziroma pravice do volila v okviru zapuščinskega postopka,
 • pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju ali sklepa o volilu,
 • kot skrbnikov zapuščine.

OBLIGACIJSKO PRAVO

Zastopanje dolžnikov in upnikov:
 • sodna izterjave dolgov,
 • sestava ugovorov v izvršilnem postopku in vložitev tožbe na nedopustnost izvršbe,
 • sestava.
Sestava pogodb:
 • posojilne in vse druge obligacijsko-pravne pogodbe ter preverjanje posredovanih pogodb ter zastopanje v sporih izvirajočih iz takšnih pogodb,
 • najemne in zakupne pogodbe ter zastopanje v najemniških in zakupnih sporih.
Zahtevki iz naslova neupravičene obogatitve
Zahtevkih iz naslova poslovodstva brez naročila

CIVILNO IZVRŠILNO PRAVO

Zastopanje upnikov pred začetim sodnih postopkom:
 • opominjanje dolžnikov,
 • poizvedovanje o dolžnikovem premoženjskem stanju.
Zastopanje v sodnem postopku:
 • vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova,
 • vodenje, sledenje in aktiviranje posameznih izvršilnih sredstev tekom izvršilnega postopka,
 • sklepanje izvensodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.

GOSPODARSKO PRAVO

Na gospodarskem področju opravljam pravne storitve na področjih pogodbenega, stvarnega in odškodninskega prava. Sestavljam pogodbe in splošne akte, v primeru sporov pa jih zastopam v sodnih, pa tudi upravnih in inšpekcijskih postopkih.

DOLŽNIŠKO – UPNIŠKA RAZMERJA

Dolžniško - upniška razmerja:
 • prenosi poslovnih deležev,
 • cesijske pogodbe,
 • posredniške pogodbe,
 • pogodbe o poslovnem sodelovanju,
 • gospodarske pogodbe,
 • stečaji pravnih oseb.

STATUSNE ZADEVE

Statusne zadeve:
 • ustanavljanje družb,
 • spremembe v sodnem registru,
 • spremembe družbenih pogodb.

MEDIACIJA

Stranke zastopam tudi v mediacijskih postopkih.
Mediacija je postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz pogodbenih ali drugih pravnih razmerjih ali je v zvezi z njimi.
Mediacija je neformalen, neobvezujoč, zaupen in strukturiran postopek, v katerem nevtralna tretja oseba (mediator) strankam z dogovarjanji, pogajanji ter posebnimi mediacijskimi tehnikami pomaga pri iskanju sporazumne rešitve (pravnega) spora.

NAČIN DELA

Moja prednost je zagotovo zelo visoka odzivnost, saj sem vsaki stranki na voljo za takojšnje zastopanje oziroma pravno svetovanje preko telefonske ali elektronske korespondence, prav tako pa je vsaki stranki v nujnih primerih zagotovljena takojšnja osebna konferenca.

Poleg tega pa ima vsaka stranka zagotovljen oseben pristop in visoko stopnjo zaupnosti.

Moja osnovna poslovna usmeritev je svetovanje in zastopanje v kazenskih in civilnih zadevah, še zlasti s področja družinskega prava in postopkov po Zakonu o duševnem zdravju. Izjemne izkušnje imam pri zastopanju mladoletnikov in otrok.

Zaradi velikega števila uspešno zaključenih mediacijskih zadev in v teh postopkih pridobljenih izkušenj je moja odlika uspešno pogajanje z nasprotno stranko ne glede na naravo in fazo postopka, ki prispeva k ugodnemu zaključku spornega razmerja za stranko brez nepotrebnega nastajanja stroškov postopka.

OBRAZEC ZA PRAVNO POMOČ

  Izpolnite spodnji obrazec za pravno pomoč. Podatki so zaupne narave.

  Vaše ime in priimek (obvezno)

  Naslov (obvezno)

  Telefonska številka (obvezno)

  Elektronski naslov (obvezno)

  Opis primera

  KAKO ME NAJDETE

  PISARNA

  ODVETNICA
  MAG. BARBARA NASTRAN

  Stritarjeva ulica 7
  4000 Kranj

  T: 00386 4 281 39 00
  F: 00386 4 281 39 07
  E: info@odvetnica-nastran.si

  ZEMLJEVID

  Odvetnica mag. Barbara Nastran

  Odvetnica mag. Barbara Nastran, Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
  IBAN SI56 3400 0101 6510 312 (Sparkasse d.d.) I Davčna številka: 48687731 I Matična: 2509261000

  POKLIČITE
  KJE SEM